Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Tüzük
 • Tüzük

  Derneğin Adı:

  Madde-1:          
  Derneğin adı “Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) Derneği’dir. 
  Bu dernek Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzman hekimleri, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapan hekimleri ve Uzman Odyologları bünyesinde toplar. 
  Derneğin merkezi Ankara’dır.

  Derneğin Kurucuları ve Kuruluş Tarihi:

  Madde-2:          Ankara’da 1965 yılında “ Oto-Rino-Larengoloji Derneği adı ile kurulan derneğin 27 Nisan 1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı ile adı “ Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği”  ve 13 Nisan 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı ile de adı  “Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği olarak değiştirilmiştir. 
  Derneği, Dr. Necmettin AKYILDIZ, Prof. Dr. Zirver BERKMEN, Dr. İbrahim GÖKARSLAN, Prof. Dr. Şadi BERKMEN, Dr. Turgut HEKİMGİL, Dr. İ. Nazmi HOŞAL, Dr. F. Salih SERDAR, Dr. Abdulkadir TANYERİ, Dr. Ziya TİNEL kurmuştur.

  Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

  Derneğin amaçları:

  Madde-3:          Derneğin amacı; Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bilim Dalını ve topluluğunu ülkemizde ve uluslararası ortamlarda temsil etmek, bu bilim dalı ile ilgili eğitim, araştırma, hasta bakım standartlarına yönelik ulusal ve uluslararası politikalar oluşturarak  kulak burun boğaz ve baş boyun hastalıklarında en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun sağlığını geliştirmektir. Dernek bu amaçla kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi bilim dalı uzmanları arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirerek, etik ve deontolojik ilkeleri yaygınlaştırır ve uygulanmasını sağlar. Derneğe üye Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzman hekimleri ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapan hekimlerin ve odyologların çalışmalarını bilimsel yönden destekleyici ve savunucu organ olmak için çalışır.        
  Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için;
  3.1.       Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapar,
  3.2.       Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzman hekimleri ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bilim Dalında uzmanlık eğitimi yapan hekimlerin ve odyologların arasındaki mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile yurtiçi ve yurt dışı sosyal toplantılar, geziler, bilimsel toplantılar, konferanslar, sempozyum ve kongreler düzenler
  3.3        Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,
  3.4        Derneğin amaçları ile benzer nitelikli derneklerde, vakıflarda  
  yada işbirliği yapmaya karar vereceği ulusal ve uluslar arası mesleki kuruluşlarda derneği temsil etmek, bu kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerle ve meslek kuruluşları ile tanışmak, işbirliği yapmak, mesailerini ve ekonomik olarak gerektiğinde desteklemek, aynı kurumlardan maddi yardım almak  ve aynı kurumlara maddi yardımda bulunur,
  3.5.       Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun hastalıkları hakkında ülkenin tıbbi seviyesini yüksek tutmak ve halkın bu husustaki bilgisini arttırmak için gerekli faaliyetlerde bulunur,
  3.6.       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek, toplantı ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak. Bu aktiviteleri bir taraftan ülke içinde, diğer taraftan ülke dışında tanıtmak ve bu husustaki bütün yenilikleri yurt genelinde yayar,
  3.7.       Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi hastalıklar bilim dalında gerekli elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetişmesine yardım eder
  3.8.       Bu hususta lüzumlu tesislerin kurulmasını teşvik eder, destekler veya bizzat kurar,
  3.9.       Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında çalışmaları başarılı kabul edilenleri maddi ve manevi teşvik etme amacı ile çalışmalarını sürdürür.

  Dernek üyeliği, Üye olma, Üyelik işlemleri, Üyeliğin sona ermesi:

  Dernek Üyeliği:

  Madde-4:          Derneğin, KURUCU ÜYELERİ dışında, Asil, Fahri ve Onursal olmak üzere 3 (üç) çeşit üyeliği bulunmaktadır. 
  4.1. ASİL ÜYELER:      
  Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde yazılı niteliklere haiz olma şartı ile T.C. vatandaşı olan her Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı, Kulak Burun Boğaz hastalıkları dalında ihtisas yapan hekimler  ve Uzman Odyologlar yazılı müracaat üzerine ve Yönetim Kurulu Kararı ile asil üyeliğe alınırlar. 
  4.2. FAHRİ ÜYE (ONURSAL ÜYE): 
  Derneğe üye olabilmek için T.C Vatandaşlarında aranan şartlara ve tüzükte belirtilen üyelik şartlarına haiz yabancı veya ülke Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Hastalıkları uzmanlarından; bilimsel çalışmaları ile Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun bilim dalında yüksek başarı sağlamış, bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş, uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş olanlar ve ayrıca Derneğin gelişmesine maddi ve manevi katkı ile yardımları olabilecek kişiler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğe fahri üye (onursal üye) olabilirler. Dernek asil üyesi olmayan fahri (onursal) üyeler oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler ve bu organlar için de oy kullanamazlar ve aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

  Üye olma hakkı ve Üyelik işlemleri:

  Madde-5:          Fiil ehliyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilirler.  
  Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. 
  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz. Genel kurulda her asil  üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı ancak bizzat kullanılabilir. Onursal ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
  Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  Üyeliğin sona ermesi:

  Madde-6:          6.1. ÜYELİKTEN ÇIKMA 
  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyesinin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda hüküm ifade eder, üyelikten çıkış işlemi tamamlanmış olur. Bu yolla ayrılan üyelerin tekrar müracaatı halinde giriş koşullarında yeniden kayıtları yapılabilir.

   1. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

  Dernek üyeliği, aşağıda belirtilen hususların herhangi birinin varlığı halinde Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
  a-         İstifa, ölüm, medeni haklarını kullanma yetkisinin ve dernekte üye kalma haklarının kaybedenlerin, 
  b-         Hekimlik etik kuralları ile Dernek Tüzük ve Yönetmeliklerine  
  aykırı hareket edilmesi, Derneğin vekarını rencide edecek amacına aykırı düşecek hareketlerde bulunanların, 
  c-         Üyelik aidatlarını yazılı bildirime rağmen belirtilen sürelerde ödemeyenlerin,
  üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar ile sona erdirilir. Yönetim Kurulu çıkarılma kararını doğrudan verebileceği gibi Disiplin Kurulundan konuyu soruşturmasını da isteyebilir ve verilen rapor üzerine çıkarılma kararı alınır. Üyenin üyelik kaydı silinir. İhraç edilen üyenin bu karara karşı Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Genel Kurul kararı kesindir.

  Dernek organları, kuruluşları, görev ve yetkileri:

  Madde-7:          Dernek organları aşağıda belirtildiği gibidir.

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu
  4. Disiplin Kurulu
  5. Etik Kurulu

  Genel Kurul:

  Madde-8:          Genel Kurul derneğin en üst yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı bulunan asil üyelerden oluşur.

  Genel kurul toplantı şekli ve toplanma usulü:

  Madde-9:          Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.                     
  9.1Olağan Toplantı: 
  İki ( 2 ) yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte yapılan toplantıdır.
  Yönetim kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  9.2. Olağanüstü Toplantı:  
  Olağan toplantı dışında, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin 1/5 yazılı isteği üzerine yapılan Genel Kurul toplantısıdır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5 inin yazıl isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu en geç bir ay içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu, bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi’nce duruşma yapılarak dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyet oluşturularak, bu heyet Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

  Toplantı yeter sayısı:

  Madde-10:        Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlası (salt çoğunluk ) ile toplanır. Ancak Tüzük Değişikliği ve derneğin fesih hallerinde üyelerin 2/3 sinin katılımı gereklidir. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

  Toplantı yapılış usulü:

  Madde-11:        Genel Kurula katılacak üyelerin listesi toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adlarının yanına imza atarak toplantıya girerler. Kimlik belgesini ibraz etmeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oylama ile bir divan başkanı, yeteri kadar başkan yardımcısı ve iki katip üye seçimi ile toplantı divan heyeti oluşturulur ve toplantıyı bu divan heyeti yönetir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. 
  Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından imzalanarak yasal gerekleri yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

  TOPLANTI GÜNDEMİ:

  Madde-12:        Genel Kurul gündemini, Yönetim Kurulu saptar, toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantı başladığında hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bundan başka gündem değişikliği yapılamaz. 
  Olağanüstü toplantı taleplerinde toplantı istemi ile beraber toplantının gündemi bildirilmek zorundadır.

  KARAR YETER SAYISI, OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL
  ve ŞEKİLLERİ:

  Madde- 13:       Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 
  Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınır. 
  Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
  Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  Madde-14:        Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

  1. Dernek Organlarının ( Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun) seçilmesi,

  Bunun için her kurulun seçiminde asıl üye sayısının 2/3 kadar fazla sayıda aday saptaması yapar ve gizli oy açık tasnifle yapılan seçimde en çok oy alanlar kurulun asıl üyeleri olur. Sonraki üyeler yedek listesini oluşturur.

  1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  2. Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarının görüşülerek, hesap ve denetçilerin raporlarının incelenmesi, uygun görüldüğü takdirde onaylanıp, ibra edilmesi,
  3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  4. Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, ipotek alınması ve verilmesi, satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  5. Dernek üyelik ödentilerini saptamak,
  6. Derneğin uluslararası ilişkilerini tartışmak ve benzer kuruluşlara üyeliklerine karar vermek,
  7. Üyelikten çıkarılma kararlarını kesinleştirmek,
  8. Onursal üyelik tekliflerini karara bağlamak,
  9. İbra edilmeyen yönetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek,
  10. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
  11.  Tüzüğün denetleme hükümleri ve medeni yasanın Genel Kurullara tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak,
  12. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile ilgili Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  13. Dernek yönetmelikleri ile değişiklikleri karara bağlamak,
  14. Derneğin feshedilmesine karar vermek,
  15. Dernek şubelerinin açılmasına ve kapanmasına karar vermek.

  YÖNETİM KURULU:

  Madde-15:        Yönetim Kurulu, derneğin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu organ olup, Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. 
  Yönetim Kurulu, Genel Kurulda, gizli oy ve açık tasnifle seçilecek 9 (dokuz ) asıl ve 6 (altı) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.  Yönetim Kurulu üyeleri daha sonraki yönetim kurullarında görev alabilirler. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 
  Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye ve üyeleri seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı toplantıyı yönetir. Mazeret bildirmeden üç kez toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. 
  Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin de çağırılıp ayrılmasından sonra salt çoğunluğun altına inerse kalan üyeler veya Denetleme Kurulunun müdahalesi ile 1 ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır. 
  Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda toplantı yapar.

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:        

  Madde-16:        Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getirir kayıtlarını tutar ve faaliyetlerini genel kurula rapor eder, ibra edilerek bu sorumluluktan kurtulur.Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır.

  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaç kişiye yetki vermek,
  2. Yurtdışı organizasyonlarda derneği temsil edecek delegeleri saptamak. Derneğe vekil tutulmasına karar vermek,
  3. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak faaliyet raporu hazırlamak gelecek dönemin bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
  4. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma işlemlerine tüzük hükümlerine göre yerine getirmek,
  5. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
  6. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek,
  7. Genel Kurulu toplantıya çağırmak gerekli yasal işlemleri yapmak,
  8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  9. Dernek yayın faaliyetlerini yürütmek bunun için gerekli ekipleri organize etmek,
  10. Derneğin uygun göreceği yerlerde Derneğin temsilciliklerini açmak, açılan temsilcilikleri denetlemek, gereğinde temsilcileri fesih etmek,
  11. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayıcı raporu düzenleyerek, Denetim Kuruluna sunmak.

  DENETLEME KURULU:

  Madde-17:        Denetleme Kurulu, Genel Kurulda, gizli oy ve açık tasnif ile seçilecek 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. En çok oy alan Denetim Kurulu Başkanı olur. Denetleme Kurulu iki (2) yıllığına seçilir. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

  DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

  Madde-18:        Denetleme Kurulu, en geç yılda bir kez ve belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, Derneğin mali durumunu inceler ve denetler. Denetleme Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Denetleme Kurulunun diğer görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Yapılan denetim sonucu düzenlenecek raporları, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunar,
  2. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
  3. Derneğin, karar, gelir ve gider defterlerini, makbuz ve diğer ilgili dosyaları incelemek,
  4. Harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu araştırmak,
  5. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler.

  DİSİPLİN KURULU:

  Madde-19:        Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur. Oy sıralamasına göre üç yedek saptanır (Tüzük onaylanmasını takiben bir kereye mahsup olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir). Üyeler kendi aralarında bir başkan bir sekreter seçer. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar katılımın salt çoğunluğu ile alınır. Raporlarını gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna verir. Disiplin kurulunun görevi: Derneğin Etik Kurulunun önerisi ve/veya Yönetim Kurulunun başvurusuyla öncelikle kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinin evrensel bilim ve etik kurallarına aykırı ve/veya Derneğinin ulusal ve uluslararası saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunan üyeler hakkında disiplin yönetmeliğine uygun, disiplin kovuşturması yapmaktır.

  DANIŞMA KURULU:

  Madde-20:        Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun genişletilmiş halidir. Dernek Yönetim Kuruluna, Derneğin önceki başkanları, Denetleme Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Başkanı, Çalışma Grupları Başkanları, Etik Kurulu Başkanı katılır. Yılda en az 2 (iki) defa Dernek Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile birlikte toplanır ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündem ile Derneği ilgilendiren her konuda görüş alış verişi yapar ve önerilerde bulunur.

  ETİK KURULU:

  Madde-21:        Aday Önerme  Komitesi tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarını belirlemede kullanılan yöntemle belirlenen en az 7 aday içinden Genel Kurul tarafından   kapalı oyla iki yıl için seçilen 5 asil üyeden oluşur. Bir şehirden iki ve bir kurumdan birden fazla üye etik kurul üyesi olamaz (Tüzük onaylanmasını takiben bir kereye mahsup olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir). Bu üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik kurula seçilebilmek için, tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, halen hekimlik görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, kulak burun boğaz, baş ve boyun cerrahisi hastalıkları alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Etik  kurulu meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için Yönetim Kuruluna öneri vermek ve Genel Kuruldan karar almak yetkisindedir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.

  ÇALIŞMA GRUPLARI:

  Madde-22:        Dernek, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi içinde ilgi ve uygulama alanları esas alınarak öğretim ve eğitim grupları oluşturulabilir. Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi hastalıklarının değişik konularında, Çalışma Grupları Yönergesine ve Dernek Yönetmeliğine göre çalışma grupları oluşturulur. Çalışma Grupları, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi hastalıklarının belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı  ve ulusal politikalar oluşturmada  bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.
  Çalışma gruplarının bir başkanı ve bir raportörü olur. Çalışma grupları kendilerine verilen konularda ve sürelerde, düzenli olarak rapor hazırlayarak Derneği bilgilendirir. 
  Çalışma gruplarının görevi, verilen görev tamamlandığında kendiliğinden sona erer. Çalışma gruplarının bütçeleri, Dernek tarafından oluşturulur ve karşılanır.
  Çalışma Grupları iki türlüdür:

  1. Planlı Çalışma Grupları:

  Bu çalışma gruplarının seçimi, Genel Kuruldan sonraki ilk ay içinde yapılacak Danışma Kurulu  toplantısında oluşturulur ve uzun süreli görevlendirilir. Bunlar uzmanlık öğrenciliği, Sağlık Hukuku danışmanlığı ve eğitimi, mesleki uygulamalar ve serbest KBB hekimliği gibi çalışma gruplarıdır. Üyelerin kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi hekimi olma koşulu aranmaz.

  1. İhtiyaca Göre Oluşturulan Çalışma Grupları:

  Bu gruplar, ihtiyaç duyulduğunda, Dernek Yönetim Kurulunca oluşturulur. Çalışma gruplarının görevleri, süreleri ve üye sayıları ihtiyaca göre belirlenir. Üye seçiminde konu ile ilgili dernek, kurum ve kuruluşlardan yararlanılabilir. Üyelerin KBB-BBC hekimi olma koşulu aranmaz.

  DERNEK İÇİ KOMİTELER:

  Madde-23:        Dernek faaliyetlerini olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve katılım sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Esasta yönetime yardımcı organlardır. Oluşumları yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu bir komite başkanı saptar ve onunla işbirliği içinde üyeler oluşturulur. Bir komitede gerekli görüldüğü sayıda üye bulunur. Disiplin kurulu üyeleri etik komitenin doğal üyeleridir. Eğitim gruplarından grup yönetimlerinin seçtiği birer delege komitelere grup temsilcisi olarak katılır. Komiteler başkanın organizasyonu ile toplanır ve önerilerini yönetim kuruluna rapor eder.

  1. Yayın Komitesi:  

  Dernek tarafından yayınlanan  periodik bilimsel dergiler ve diğer yayınların hedeflerini belirler, planlamasını yapar, yönetsel ve finansal sorunlarına çözümler geliştirir. Komite başkanı yılda en az bir kez  Yönetim Kuruluna rapor verir.

  1. Bilimsel Komite:

  Yıllık Kongrelerde ve yılın diger dönemlerinde kurslar, seminerler ve kış okulları düzenlemekten ve dernek adına yapılan eğitici aktivitelerin düzenlenmesi ve yönetiminden sorumludur. Dernek adına yapılan tüm bilimsel ve sürekli tıp eğitimi etkinliklerinin planlama, standardizasyonu ve eşgüdümünden sorumludur.

  1. Dış İlişkiler Komitesi:

  Başka ülkelerin mesleki dernekleri ile ilişkilerin oluşturulması akademik faaliyetler düzenlenmesi gibi konularla uğraşır öneriler geliştirir.

  1. Eğitim Komisyonu:

  Yıllık Kongrelerde ve yılın diğer dönemlerinde kurslar, seminerler ve kış okulları düzenlemekten ve dernek adına yapılan eğitici aktivitelerin düzenlenmesi ve yönetiminden sorumludur. Kulak burun boğaz ve baş boyun hastalıkları alanında lisans ve lisansüstü eğitimin planlanması, standardizasyonu, stratejilerin belirlenmesi, eğitim materyallerinin üretimi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinden, hasta ve kamuoyu eğitiminden sorumludur.
  Yönetim Kurulu, çalışma programlarının gereklerine göre, yeni komiteler kurabilir.

  DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİMİ:

  Madde-24:        Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

  Derneğin gelir kaynakları – Mali Hükümler

  Madde-25:        Derneğin gelir kaynakları ve yönetimin uyması gereken mali kurallar aşağıdaki gibidir.

  1. Üye aidatları:

  Dernek üyelerinin yıllık aidatları 1 (bir) YTL’dir . Üye aidatları Dernek Tüzüğü gereği iki yılda bir yapılan Genel Kurul toplantılarında veya olağanüstü genel kurul toplantılarında belirlenir ( Üyeliğe girişte giriş aidatı alınmamaktadır. )

  1. Bağış ve yardımlar,
  2. Kongre ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
  3. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
  4. Neşriyat gelirleri,
  5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  6. Derneğin bankalarda bulunan mevduatından elde edilecek faiz ve bu mevduata isabet edecek ikramiyeler,
  7. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur, geri kalanı bir bankada dernek adına en kazançlı yatırım şekli ile koruma altında olmalıdır. Buna Yönetim Kurulu karar verir,
  8. Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur,
  9. Banka hesaplarından para çekme yetkisi imza ile olur ve bu yetkilendirme göreve başlayan Yönetim Kurulunca karara bağlanır,
  10. Dernek,  amacına ulaşmak için iktisadi işletme kurabilir ve işletebilir. Derneğin ihtiyaç duyması halinde genel kurul tarafından bu konuda yetki verilmesi şartı ile banka ve diğer finans kuruluşlarından kredi kullanılabilir.

  DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

  Madde-26:        Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrı menkul alımlarında Genel Kurul izni ile ileriye yönelik borçlanabilir. Dernek, kişi veya kuruluşlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi gereklidir.

  DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:

  Madde-27:        Dernek, ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre, yine bu mevzuatlarda belirtilen defterleri tutar. 
  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
  Dernekte Yönetim Kurulu kararı ile işletme hesabı esasına göre, aşağıda belirtilen defterlerin tutulması zorunludur.Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde başkaca defter ve dosya düzenleyebilirler.

  1. Üye Defteri
  2. Karar Defteri
  3. Gelen-Giden Evrak Defteri
  4. İşletme Defteri
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
  6. Demirbaş Defteri 

  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

  Madde-28:        Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
  Dernek Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
  Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  Dernek şubeleri:

  Madde-29:        Dernek il merkezlerinde şube açabilir. Şube açılışı Genel Kurul kararı ile olur ancak bu kararın oy çokluğu ile alınması gerekir. Yeni şube kurulması ilk toplantısında genel kurulun onayına sunulur. Kuruluş kararı ile birlikte şube kurulacak ildeki KBB-BBC uzmanları arasından üç kişilik bir kurucu heyet oluşturulur ve o ilin mülki amirliğine başvurarak kuruluş işlemlerini tamamlamaları sağlanır. Dernek faaliyetlerinde beklendiği gibi yararlı olmayan şube kuruluş yöntemi ile kapatılabilir. Derneğin şubelerinin üyelerinin tamamı genel merkez kuruluna katılabilirler. 

  ŞUBELERİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI:

  Madde-30:        Şubeler bulundukları illerde bu tüzükle belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket ederler. Bu tüzükle belirlenen tüm hükümler şubeler için de geçerlidir.

  ŞUBE ORGANLARI:

  Madde-31:        Şube organları Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme kuruludur. Şube Yönetim Kurulu 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden, Şube Denetleme Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin ile ilgili sorunlar dernek bütünlüğünü sağlamak üzere merkez Disiplin Kuruluna bağlı olarak yürütülür.

  Dernek tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği:

  Madde-32:        Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 
  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

  Derneğin sona ermesi, Feshi, Fesih ve sona erme halinde mal varlığının tasfiye şekli:

  Madde-33:        Dernek; amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, Borç ödemede acze düşmüş olması, Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması hallerinde sona erer.
  Dernek, Genel Kurul kararı ile her zaman kapatılabilir, derneğin feshine karar verilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az 2/3 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. . Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
  Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirlir. Derneğin feshi halinde, taşınır taşınmaz tüm mallar ve derneğin mal varlığı  “Türk Rinoloji Derneği” ‘ne devredilir.

  TASFİYE İŞLEMLERİ:

  Madde-34:        Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği” ibaresi kullanılır. 
  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  Hüküm eksikliği
  Madde-35:        Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu Kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri ile bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Madde-36:        İş bu 36 (otuzaltı) maddeden ibarettir.

  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (KBB BBC D)’nin değişiklikleri yapılmış ve 17 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilen yeni tüzüğüdür.

  Prof. Dr. Suat ÖZBİLEN   Yönetim Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Gürsel DURSUN Yönetim Kurulu 2. Başkanı
  Doç. Dr. Engin DURSUN Genel Sekreter
  Prof. Dr. Kemal UYGUR Muhasip
  Prof. Dr. Umut AKYOL Üye
  Doç. Dr. Hakan KORKMAZ Üye
  Doç. Dr. Münir DEMİRCİ Üye